Medezeggenschapsraad

Beste ouders,

Graag brengen wij de medezeggenschapsraad van de Bos en Duinschool, oftewel de MR onder uw aandacht.

Veel zaken die voor het onderwijs, voor de kinderen, het team én de ouders van belang zijn worden door school in overleg met de MR besloten. De MR heeft met instemmings- en adviesrechten invloed op de gang van zaken op schoolniveau. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen. Dit alles is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Vorig jaar heeft de MR bijvoorbeeld haar stem gehad in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe directrice, het Corona protocol en de organisatie van de TSO.

De MR bestaat momenteel uit drie vertegenwoordigers c.q. belangenbehartigers namens de ouders en een tweetal namens het team. Dit zijn Petra Zijp (leerkracht groep 1/2A), Suzanne van Riessen (leerkracht groep 3/4), Frances Eikenhorst (Tygo groep 8, Quirijn groep 6, Veerle groep 5 en Jurgen groep 1/2 A), Noor Steltenpool (Hidde groep 7, Eline groep 5 en Tjitske 3 jaar). 

De MR vergadert circa een keer in de twee maanden. De notulen zijn online terug te vinden (tezamen met de vergaderdata).

Heeft u een (beleidsmatig) onderwerp dat u aan de MR wilt voorleggen of met een van de MR-leden wilt bespreken dan is dat uiteraard mogelijk. Spreek ons aan op het schoolplein of mail op mr@bosenduin.nl .